راه های خروج از خشونت

امنیت خود را در نظر بگیرید

در یک رابطه خشونت آمیز، امنیت شما در خطر است. علاوه بر پلیس، حمایت در محیط اجتماعی فوری – به ویژه در شرایط حاد – نقش مهمی ایفا می کند. برای مواقع اضطراری می توان با همسایگان یا دوستان هماهنگی کرد. می توانید با استفاده از کلمه کلیدی “خشونت خانگی” با پلیس تماس بگیرید. شماره تلفن های مهم را به راحتی در دسترس و به خوبی پنهان کنید.

در زیر یک فرم آمده است. برای ایجاد یک طرح ایمنی شخصی برای مواقع اضطراری استفاده می شود. می تواند به بحث در مورد طرح ایمنی با یک فرد یا مشاور مورد اعتماد کمک کند. نگهداری آن به گونه ای مهم است که افرادی که در معرض خطر هستند نتوانند آن را پیدا کنند و ببینند.