راه های خروج از خشونت

در شرایط خشونت خانگی حاد چه باید کرد؟

اساساً، مهم است که از پشتیبانی برخوردار شوید – چه از طریق صحبت با افرادی که به آنها اعتماد دارید یا از طریق تماس با یک مرکز مشاوره حرفه ای. در اینجا می توانید در مورد نقاط تماس مختلف اطلاعات بیشتری کسب کنید.

در شرایط خشونت آمیز حاد، همیشه می توانید با پلیس با شماره 110 تماس بگیرید – ترجیحاً با کلمه کلیدی “خشونت خانگی”. در اینجا اطلاعاتی در مورد آنچه در طول عملیات پلیس اتفاق می افتد را خواهید یافت

در صورت خطر و تهدید بزرگ، شما این امکان را دارید که به یک پناهگاه فرار کنید. در اینجا می توانید درباره پناهگاه های زنان در بیله فلد اطلاعات بیشتری کسب کنید

مهم است که پیامدهای خشونت مانند جراحات را مستند کنید. این می تواند به ویژه در دادرسی کیفری مفید باشد. در اینجا می توانید یک نمای کلی از گزینه های مستندسازی دریافت کنید

در اینجا می توانید در مورد وضعیت حقوقی موضوع خشونت خانگی و گزینه های قانونی خود اطلاعات بیشتری کسب کنید