راه های خروج از خشونت

نگرانی خود را شناسایی کنید و روش هایی برای عمل پیدا کنید

قربانیان اغلب تنها در صورتی یک رابطه را به عنوان خشونت طبقه بندی می کنند که خشونت فیزیکی و/یا جنسی (شدید) وجود داشته باشد. خشونت روانی رایج ترین شکل خشونت در روابط است و می تواند به اندازه خشونت فیزیکی تأثیر زیادی داشته باشد. برای اینکه بتوانید ارزیابی اولیه ای را انجام دهید که آیا ممکن است تحت تأثیر خشونت خانگی قرار بگیرید یا خیر، یک امکان انجام یک تمرین خودآزمایی است

اینجا برای تمرین خودآزمایی

اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در وب‌سایت ما در مورد روش‌های عملی ممکن در موقعیت‌های خشونت‌آمیز حاد کسب کنید، اینجا را کلیک کنید