Drogi wyjścia z przemocy

Przepisy i możliwości prawne

Przemoc domowa ma konsekwencje dla sprawcy. Wszystkie formy napaści fizycznej i seksualnej w rodzinie, małżeństwie, związku partnerskim lub relacji są karalne. Dotyczy to także przemocy psychicznej i społecznej, takiej jak groźby, zniewagi, kontrolowanie kontaktów czy prześladowanie. Ofiary mają szereg praw obywatelskich wynikających z Ustawy o ochronie przed przemocą, która weszła w życie w 2002 roku i ma na celu ich ochronę i zapewnienie im bezpieczeństwa. Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe informacje na temat sytuacji prawnej i możliwości prawnych. Zawsze warto skorzystać z porady wyspecjalizowanych prawników.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia

Przemoc domowa nie jest odrębnym przestępstwem. Wiele form zachowania w kontekście przemocy domowej podlega różnym przestępstwom, takim jak zniewagi, groźby, uszkodzenie ciała, przymus seksualny i wykorzystywanie seksualne, uszkodzenie mienia, pozbawienie wolności czy stalking. W takich przypadkach, podobnie jak w przypadku wszystkich innych przestępstw, można wnieść oskarżenie, co umożliwia wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przestępstwa. Przestępstwa związane z przemocą domową są aktywnie ścigane przez policję tylko na podstawie dodatkowego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa (chyba że jest to Przestępstwo urzędowe). Skargę karną można złożyć maksymalnie trzy miesiące po popełnieniu przestępstwa lub powzięciu informacji o jego sprawcy.

Ustawa o ochronie przed przemocą

Ustawa o ochronie przed przemocą (w skrócie GewSchG) wzmacnia prawa i możliwości ochrony osób dotkniętych przemocą domową oraz umożliwia im szybkie uzyskanie pomocy. Aby uchronić się przed dalszymi atakami i prześladowaniami po interwencji policji, osoby poszkodowane mogą w określonym terminie wystąpić do sądu rejonowego o różne środki ochrony. Wniosek można złożyć, jeśli istnieje ryzyko powtórzenia się zachowań przemocowych osoby doznającej przemocy. Wydanie nakazu ochrony jest możliwe niezależnie od postępowania karnego i jest ograniczone w czasie. Na przykład policja może nakazać sprawcy opuszczenie domu i zakazać mu powrotu. W ciągu 10 dni od interwencji policji osoba dotknięta przemocą może złożyć w sądzie rejonowym wniosek o zastosowanie dalszych środków ochronnych, np. o (tymczasowe) przeniesienie mieszkania, Zakaz kontaktowania się lub Zakaz zbliżania się. Środki te mogą zmniejszyć ryzyko dalszej przemocy. Często wpływają one również na prawa do opieki nad dzieckiem i prawa do kontaktów z dzieckiem w przypadku wspólnych dzieci. Osoby dotknięte przemocą mają więc możliwość spokojnego zadbania o swoje krótko- i długoterminowe bezpieczeństwo oraz znalezienia wsparcia, dzięki któremu będą mogły wyrwać się z cyklu przemocy.

Wsparcie procesu psychospołecznego

Po popełnieniu przestępstwa ofiary mają możliwość skorzystania z pomocy psychospołecznej podczas procesu sądowego. Zadaniem kuratora sądowego ds. psychospołecznych jest informowanie Cię o procedurze i zadaniach osób uczestniczących w postępowaniu karnym. Będą Ci towarzyszyć podczas przesłuchań i rozprawy głównej oraz wspierać Cię w okresie oczekiwania. Będzie po Twojej stronie w przypadku obaw i stresu związanego z postępowaniem karnym. Wsparcie procesu psychospołecznego nie obejmuje poradnictwa psychospołecznego ani poradnictwa prawnego. Nie obejmuje również wymiany informacji o przebiegu wydarzeń. W niektórych przypadkach masz prawo do bezpłatnego przydzielenia Ci pomocy psychospołecznej. Ty lub Twój adwokat musicie złożyć wniosek do sądu. Sąd wybiera osobę, która ma zostać przydzielona, Ty masz prawo zaproponować jedną osobę.

 

Jest to przycisk wyjścia. Działa on podobnie jak wyjście awaryjne. Kliknij tutaj, jeśli chcesz szybko opuścić naszą stronę. Następnie zostanie wyświetlona strona główna Google. Możesz kliknąć przycisk wyjścia, gdy ktoś wejdzie do pokoju: osoba ta nie będzie mogła zobaczyć, że jesteś tutaj w celu uzyskania informacji.

Uwaga: Jeśli klikniesz na strzałkę wstecz u góry, ponownie pojawi się portal informacyjny o przemocy domowej.