Drogi wyjścia z przemocy

Przemoc domowa – co to jest?

Przemoc domowa ma miejsce zawsze wtedy, gdy w środowisku domowym dochodzi do przemocy. Przemocą domową jest również sytuacja, w której wspólnota domowa została właśnie rozwiązana lub nastąpiła separacja. Czynność ta nie musi odbywać się we wspólnym domu.

Przemoc domowa jest szczególnie stresująca fizycznie i emocjonalnie, ponieważ ma miejsce w miejscu, które społecznie kojarzy się z ochroną i bezpieczeństwem – w domu – i jest dokonywana przez dorosłą osobę, z którą łączy nas więź zaufania. Może się ona przejawiać w jednej lub kilku formach aktów przemocy, które są stosowane kolejno lub jednocześnie przez osobę stosującą przemoc.

To, co rozumie się pod pojęciem przemocy domowej, różni się w zależności od kontekstu. Z prawnego punktu widzenia istnieje wąskie pojęcie, które jest kształtowane głównie przez prawo karne i ustawę o ochronie przed przemocą (więcej tutaj). Ponadto istnieje bardziej wszechstronne, psychospołeczne rozumienie przemocy domowej. W dalszej części artykułu za podstawę przyjmiemy szersze rozumienie przemocy domowej.

Rozróżnia się następujące formy przemocy: przemoc psychiczną, przemoc fizyczną, przemoc seksualną, przemoc ekonomiczną, przemoc społeczną, przemoc cyfrową oraz stalking. Do tej pory w prawie zapisano ochronę przed przemocą fizyczną, seksualną i psychiczną, a także przed stalkingiem.

Przemoc psychiczna

Przemoc psychiczna ma miejsce w formie werbalnej, np. krzyku, obelg, gróźb śmierci lub samobójstwa itp. lub w związku z działaniami kontrolnymi, które mają na celu wyprowadzenie ofiary z równowagi, zastraszenie jej lub przerażenie. Lub w związku z działaniami kontrolnymi, które mają na celu zaniepokojenie, zastraszenie lub wystraszenie osoby dotkniętej chorobą. Przemoc psychiczna ma swoje konsekwencje

Przemoc fizyczna

Przemoc fizyczna obejmuje akty przemocy, które najczęściej przypisuje się przemocy domowej i które najłatwiej rozpoznać po obrażeniach fizycznych. Należą do nich np. bicie, kopanie, rzucanie przedmiotami, duszenie itp. Oprócz ostrych urazów przemoc fizyczna może prowadzić do chorób przewlekłych, a także problemów psychicznych i psychosomatycznych. Według statystyk Federalnego Biura Policji Kryminalnej 2020, co najmniej co trzeci dzień kobieta zostaje zabita przez swojego partnera lub byłego partnera.

Przemoc seksualna

Formy przemocy seksualnej w związkach obejmują obelgi na tle seksualnym, zmuszanie do praktyk seksualnych wbrew własnej woli, a nawet gwałt. Są one uwzględnione jako przestępstwo w § 177 StGb.

Przemoc ekonomiczna

Przemoc ekonomiczna oznacza nierówne dysponowanie zasobami finansowymi i wykorzystywanie przewagi ekonomicznej w związku. Opisuje na przykład sytuacje, w których kobieta* nie ma własnych dochodów, a partner zapewnia jej niewystarczające środki finansowe i/lub utrzymuje dochody, aktywa i wydatki w tajemnicy lub kontroluje je. Zdarza się jednak również, że kobieta* nie może pracować lub musi oddawać swoje dochody. Podobnie zakaz posiadania konta bankowego lub zmuszanie do podpisywania umów kredytowych czy kupna-sprzedaży jest uważane za przemoc ekonomiczną. Prowadzi to do uzależnienia ekonomicznego i utrudnia proces separacji.

Przemoc społeczna

Przemoc społeczna obejmuje wszelkie działania mające na celu kontrolę kontaktów osobistych (pozbawienie wolności, zakaz kontaktów, zakaz dalszej edukacji i wykonywania zawodu), których konsekwencją jest izolacja społeczna.

Przemoc cyfrowa

Przemoc cyfrowa obejmuje wszelkie działania polegające na cyfrowej kontroli kobiety* dotkniętej przemocą oraz jej kontaktów (śledzenie, ciągłe rozmowy kontrolne, monitorowanie profilu ruchowego itp.)

Stalking

Stalking to ciągłe nękanie i grożenie danej osobie poprzez śledzenie i czyhanie na nią, telefon, e-mail i SMS-y. Stalking jest rejestrowany jako przestępstwo zgodnie z §238 Kodeksu Karnego

Zaniedbanie

Brak działania w postaci zaniedbania jest również formą przemocy. Zaniedbanie emocjonalne lub fizyczne to powtarzający się wzorzec zachowania opiekuna, który nie zaspokaja podstawowych potrzeb psychicznych i fizycznych dziecka (we wczesnym dzieciństwie) lub osoby niepełnosprawnej/osoby wymagającej opieki – takich jak bezpieczeństwo, wsparcie emocjonalne, społeczne i fizyczne, stymulacja poznawcza, szacunek. W tym przypadku osoba, której udzielane jest wsparcie, czuje się niechciana, bezwartościowa, niekochana i/lub niepotrzebna.

Przemoc strukturalna

Kolejnym poziomem jest przemoc strukturalna. Obejmuje on warunki niekorzystne pod względem społecznym i ekonomicznym. Przemoc strukturalna obejmuje wszystkie formy dyskryminacji, takie jak nierówny podział dochodów i zasobów, możliwości edukacyjne i oczekiwana długość życia. Przemoc strukturalna dotyka kobiety w różnym stopniu; kobiety dyskryminowane z wielu powodów (np. ubóstwo, niepełnosprawność) mają więcej barier do pokonania.

Konsekwencje dla dzieci

Dzieci, które doświadczają poniżania, zastraszania lub bicia matki przez ojca lub (byłego) partnera matki, często noszą ślady psychiczne i fizyczne, takie jak bezsenność czy zaburzenia koncentracji. Konsekwencje różnią się w zależności od wieku w momencie pierwszego doświadczenia przemocy, czasu trwania i intensywności, płci oraz relacji dzieci z dorosłymi. Ważną rolę odgrywają inne osoby wspierające w środowisku społecznym.

Jest to przycisk wyjścia. Działa on podobnie jak wyjście awaryjne. Kliknij tutaj, jeśli chcesz szybko opuścić naszą stronę. Następnie zostanie wyświetlona strona główna Google. Możesz kliknąć przycisk wyjścia, gdy ktoś wejdzie do pokoju: osoba ta nie będzie mogła zobaczyć, że jesteś tutaj w celu uzyskania informacji.

Uwaga: Jeśli klikniesz na strzałkę wstecz u góry, ponownie pojawi się portal informacyjny o przemocy domowej.